Lovens unødvendige arm

Av Arthur Danielsen jr


I 1816 ble det ansatt en politibetjent med spesielt ansvar for Loshavn og Eikvåg. Det likte ikke beboerne i uthavnene.

En protest kom til uttrykk i et brev til politimester Bøckman i Farsund, datert 10. juni 1816, signert innbyggerne selv. De som bodde i Loshavn og Eikvåg oppfattet et slikt tiltak nesten som en fornærmelse mot deres fredelige hensikter og gode oppførsel.

Her var det da ingen som tedde seg slik at en egen potlitibetjent skulle værer nødvendig, og det stod da heller ikke så dårlig til med de "..til Havnerne andkomne Fremedes opførsel.." En ting var den mistillit man følte ved at lovens lange arm skulle ha et spesielt øye til dem, noe annet var selvsagt kostnadene for den enkelte i form av ekstra skatt: ".... om det var mulig at blive fri for denne nedsatte Poleti Betiænt og de udgifter som os ere paalagte."

Innbyggerne i Loshavn og Eikvåg syntes det var unødvendig å ha en egen politibetjent.

Politimester Søren Godtfred Bøckman avviste henvendelsen. Den store skipstrafikken i Loshavn og Eikvåg krevde politioppsyn, het det i svaret som ble gitt.

N
oen år senere var det Farsunds innbyggere som protesterte, skriver Olav Arild Abrahamsen i Farsunds by historie: Hvorfor skulle Farsundsdistriktet belemres med flere betjenter enn andre steder som var tettere befolket? Nok en gang var Bøckmans svar av den negative sorten, og henviste til den store skipstrafikken i disse små samfunnene. Små samfunn hadde så få vertshus; det betydde kamp om å komme inn dørene ved de få skjenkestedene når det var mange skip i havn, og det var mange sjøfolk som ville inn. Slikt ble det slåsskamp av.

Det var mer: Politimesteren kjente ikke til andre steder i landet hvor det ble produsert flere barn enn i Farsund, Loshavn og Eikvåg, og det fantes sannsynligvis ingen andre steder hvor de fikk dårligere oppdragelse. Den oppvoksende slekt var rett og slett blottet for dannelse, og ukjent med dyder som orden og flid. Hver gang det var en begravelse, bryllup eller barnedåp ble det uorden.

Slik var tilstanden i Farsund og uthavnene, i følge politimester Søren Godtfred Bøckman.


Farsund fikk egen politimester og egne polititjenestemenn 1812. Sorenskriver Bøckman ble politimester, og Loshavn og Eikvåg ble lagt inn under embetet. Arrestforvareren og lensmannen i Vanse sogn fikk begge ekstrajobber som politibetjenter, en tredje ble ansatt for å være poitibetjent på heltid, og han skulle samtidig ha tilsyn med uthavnene. Politiordningen ble finansiert dels av bøter, dels av skatt. Mishagsytringene mot politivesenet må først og fremst leses som ledd i en serie skatteprotester, forklarer Olav Arild Abrahamsen i sin byshistorie. Med byveksten kom også behovet for fastlønnede funksjonærer til å løse fellesoppgaver, som for eksempel vaktvern og brannvern. Det var oppgaver som tidligere ble løst med frivillige ombud - nærmest på dugnadsbasis. Hver gang en ny oppgave ble overlatt til offentlige tjenestemenn, ble det protestert. Nye skattepålegg ble som oftest konsekvensen. (Abrahamsen bd 1)
   
Les mer:
    INDEX
Ro og orden  
        © Arthur Danielsen jr    

Kilder:
Brev fra innbyggerne i Loshavn og Eikvåg 10.06.1816 - i Statsarkivet i Kristiansand;
Brev fra Politimester Bøckman til Stifstamtsmannen 26.07.1816 - i Statsarkivet i Kristiansand;
Farsund Bys historie bind 1 - Olav Arild Abrahamsen