Oppgjøret etter Jonas i Luushavn
Arthur Danielsen sr.


Jonas Jonsen var sønn til Jon Tollisen og Maren Hansdatter, han født i Skjoldnes - hun i Eikvåg. 

De bodde i Eikvåg da Jonas ble født i 1739, men flyttet 2-3 år senere til Loshavn, til huset som nå eies av Jenny Rasmussen (matr. 12). Huset ble bygget av Jons bror, Tolli. Her vokste Jonas opp. Han ble sjømann som nesten alle Loshavnsgutter, men etter at han giftet seg 16. juni 1765, har han nok vært los. Han bygget samme år hus på tomta matr. 22, det huset som jeg, ett av hans tipp-tippoldebarn, nå bor i. Hans bror Jan hadde 5 år før bygget huset på matr. 18, der Elsa Olsen nå bor. Søsteren Lene, gift med Tønnes Pedersen, overtok barndomshjemmet. Det er svært mange Loshavnsfolk som stammer fra disse tre søsknene.

Jonas giftet seg i 1765 med Olene Christensdatter fra Nordhassel. Hennes foreldre, Christen Nielsen og Anna Reiersdatter, var driftige gårdbrukere. Christen var død flere år før Olene giftet seg. En søster til Olene, Kirstine, ble også gift i Loshavn, med Ole Tønnessen Bjørnestad (matr. 28, det nåværende Elkemhuset). Jonas drev nok som fisker ved siden av losyrket. Han fikk 6 barn, 4 gutter og 2 jenter. Alle guttene ble skippere. Det jeg har tenkt i denne lille artikkelen, er å vise et eksempel på hvordan kaperfarten slo ut i økonomien i en Loshavnsfamilie.

Huset til Jonas i Luushavn, slik det het 
den gangen. 


Skiftet etter Olene Christensdatter
Olene døde i november 1794, 58 år gammel. Det ble holdt skiftesamling 19. mai 1797 på Farsund Tinghus (antagelig Wiigs hus).
"Ved Forretningen var til Stæde Enkemanden paa egne og Børnenes Vegne som deres anordnede Formynder." Boets innbo er registrert til vel 36. Rd. Dertil kommer en losbåt taksert til 14 Rd. Husbygningen beskrives som to-etasjes. I tillegg er det "..et Torv og Veedhus af bindingsverk staaende paa Bagsiden." Husene takseres til 150 Rd. Summen blir altså vel 200 Rd. Jeg antar at dette er vanlig bo for en losfamilie på denne tiden. Av utgifter er det ikke ført opp noe til begravelsen, for enkemannen frafaller seg "Begravelsesvederlaug". De eneste utgiftene blir omkostningene til fogd og lensmann i forbindelse med skiftet, til sammen vel 12 Rd. For dette får de en del sengeklær: En blåstripete underdyne med fjærfyll og bolsters var, en rød og hvit overdyne med fjærfyll og bomullsvar og to hodeputer uten fjær i bolsters var. Enkemannen får halve boet. Han får alt innboet, iberegnet "1 gammel enkel kakkelovn i Stuen og en gammel to Etagers ditto i Dagligstuen." I husbygningen får han vel 55 Rd. Hver av barna får sitt tilgodehavende som deleiere i husbygningene, hver av guttene vel 18 Rd og hver av jentene vel 9 Rd. Jeg skriver i denne artikkelen alle beløp i hele riksdaler og sløyfer ort og skilling.

Familien ved folketellingen 1801
Tar vi en titt ved folketellingen i 1801, finner vi enkemannen Jonas, som er 62 år, de to ugifte sønnene, John 25 år og Reinert 22 år, boende heime. De har tjenestejenta Torborg Bessesdatter 46 år i huset.

De andre barna er gifte og bor andre steder i Loshavn. Den eldste, Christen, er riktignok nygift med Anne Margrethe Tønnesdatter og bor i Eikvåg hos sine svigerforeldre mens han holder på å bygge hus i Loshavn (matr. 1, Buktehuset). Eldste datteren, Maren, var allerede da moren døde gift med Ellert Jansen. De har bygget hus like bak Ellerts barndomshjem og bor altså i matr. 17, det nåværende Kools hus. Sønnen Jonas er gift med sin kusine Maren Jansdatter og bor i sin svigerfars hus. Begge svigerforeldrene er døde. Yngstedatteren, Anne, er gift med sin fetter Jan Jansen og har bygget hus på Bakken, matr. 6, det nåværende Gunnar Brøvigs hus.

Skiftet etter Jonas Jonsen
Jonas Jonsen levde til april 1812. Han ble 73 år gammel. Begravelsen fant sted 2. mai. Nå er også sønnen John gift. Hans kone het Anne Cathrine Larsdatter fra Farsund. Deres heim er på Holmen (matr. 30). Reinert er også gift og bor fortsatt hos sin far. Hans kone var Else Cathrine Tønnesdatter, søster til Christens kone. Datteren Anne er død, og det er også hennes mann, Jan Jansen. Deres to barn, Olene Joakime 10 år og Jan 7 år, er også arveberettigede. Formyndere for Jan er hans farbrødre Ellert og Peder Jansen, og for Olene Joakime er farbroren John Jansen formynder.

Det ble holdt registreringsforretning i boet den 22. mai 1812 ved sorenskriverfullmektig P. C. Ohlsen. Alle sønnene og alle vergene møtte opp. Først registreres boets inntekter. Svigersønnen legger frem en hel rekke pantebrev:

  1. Pantebrev lydende på Tollak Hellevand i Lyngdal med pant i gården Hellevann, stor 800 Rd.
  2. Pantebrev lydende på Torsten Eriksen Vidringstad (Kvås), stor 600 Rd. 
  3. Pantebrev lydende på Anne Tollaksdatter, Stokke i Spangereid. stor 200 Rd.
  4. Pantebrev lydende på Ole Nielsen Ramsland, stor 200 Rd.
  5. Pantebrev lydende på Ole Nielsen Ramsland, stor 100 Rd.
  6. Torkild Skarsten skylder avdøde 100 Rd.
  7. Ingvar Guttormsen skylder 100 Rd.
  8. Johannes Johannessen Sandvik skylder 50 Rd.

All gjeld er stiftet våren 1810.

De fremmøtte antok at P. C. Ohlsen til å inndrive alle gjeldspostene. Huset med flor og sjøbod ble taksert til 700 Rd. I rene penger fantes 228 Rd. Så regnes opp det som ellers fantes i boet. Av gull var der bare et par halsknapper taksert til 10 Rd.

Av sølv var der en punsjeøse, en fløteskje, en sukkertang, 5 gamle spiseskjeer, et par skospenner, en teskje, et sølvstøp og noen sølvpenger, en hel del møbler, blant dem et hollandsk stueur regnes opp, likeså en del kjøkkenutstyr, og en stor båt til 30 Rd - og "Seil, Mast og Spridt"  til 30 Rd. Helt til slutt: "En Koe" til 50 Rd.

Av gjeld er der anført noe som han har part i et fransk skip, og likeså i et amerikansk skip som innbragt til Kristiansand. Summen er ikke fastsatt. Videre skal det settes av 500 Rd til piken Torborg Bessesdatter som har tjent avdøde i 36 år. Her avsluttes denne skiftesamlingen.

Siste skiftesamling 
Ved neste skiftesamling, som ble fastsatt på P. C. Ohlsens kontor i Farsund den 10. mai 1813, har det vært holdt auksjon. Den ble holdt i
"Reinert Jonassens Huus" 8. juni 1812. det finnes en oppgave over hva som ble solgt på auksjonen og hvem som kjøpte de forskjellige ting. Det meste ble kjøpt av Jonas' sønner og av svigersønnen. Men det kan være av interesse å nevne den at kjente kaperkapteinen Knud Ellingsen var til stede, og at han kjøpte en del sengeklær. Dominicus Marone fra Farsund var der også og kjøpte en del. Tilslaget på huset med flor og sjøbod fikk brødrene Reinert og John Jonassen for 2520 Rd. De må ha skilt lag senere, for det var Reinert som ble boende i huset, mens John bosatte seg på Holmen.

Prisene ble ved auksjonen atskillig høyere enn den opprinnelige taksten. Som eksempel kan jo nevnes husbygningene. Båten med seil var taksert til 60 Rd. De ble solgt under ett, og Reinert måtte ut med hele 183 for dem. Kua ble kjøpa av Christen Jonassen for 143 Rd. Sengeklær og gangklær må ha vært ettertraktet, kanskje på grunn av at Norge var i krigstilstand. de ble godt betalt. På hele auksjonen kom det inn hele 4237 Rd, til administrasjon gikk det 371 Rd, så nettoen ble altså 3165 Rd.

På grunneiernes vegne hadde Gabriel Lund jr satt opp et skriv, datert 8. juni 1812, der han erklærer at dersom en av Jonas' sønner kjøper huset, skal bygselsavgiften være 50 Rd, og den årlige avgiften 5 Rd. Kjøper andre huset, skal bygselsavgiften være 80 Rd, og årsavgiften 8 Rd.

Skiftet ble avsluttet 18. mai 1813. Da hadde avdødes sønner levert inn noen regninger på utgifter de hadde hatt til faren opp gjennom de siste årene. Det dreier seg vesentlig om matvarer, kjøtt, gryn, mel, erter, smør, såpe - noen ruller tobakk, noen potter spansk og dansk brennevin. Jonas har kjøpt på en priseauskjon 22. mai 1810: 2 sekker bomull for 616 Rd, 5 sekker kaffe for 397 Rd og en kasse sukker for 217 Rd, og en regning for dette legges fram. Vi skjønner at den aldrende Jonas har deltatt med handel under kaperfarten. Hans sønner var aktive, dels som mannskap, dels som kaperkapteiner. P. Chr. Ohlsen har fått innkrevet alt som sto ute som pant, så alt er klart til deling mellom arvingene.

Så vidt jeg kan se av sluttregnskapet, er bruttoinntekten i boet på hele 10125 Rd. Heri er innbefattet en prisepart på 2427 Rd i "Commerce," et amerikansk handelsskip som ble tatt som prise. Dessuten er verdien av 1/20 del av kaperen "Veiviseren" satt til 200 Rd. Hver av sønnene fikk 205 Rd, og i tillegg det de hadde til gode i følge regning. Datteren Maren fikk 102 Rd. Av barnebarna fikk 68 Rd, og jenta 34.

Sammenligner vi bo-oppgjøret fra 1797 med det fra 1813, finner vi jo stor forskjell. Det er klart at det er kaperfarten i årene fra 1807 som har fått den aldrende Jonas til å delta, ikke som aktiv deltaker i kapringer, men som medeier i kaperfartøy. Dette har gitt ham inntekter som har gjort ham i stand til å låne ut penger og skaffe seg renteinntekter. Vi legger også merke til at det er kommet en ganske betydelig prisstigning i forbindelse med kapertiden.

Likferden
Regnskapet for likferden finnes også. Den kostet 705 Rd. Vi kan jo se litt på enkelte utgiftsposter. Det kostet 20 Rd å få laget likkisten, og det gikk med "15 Støcker Bord" til 7 Rd og
"50 Enkelnagler" til 1 Rd. For "Graven samt Klokker" 5 Rd. Til pastor Abel for liktalen 20 Rd. Av matvarer gikk det 48 Rd til hvetemel, kjøtt for 69 Rd, og i tillegg en kalv for 30 Rd. Et snes egg for 1 Rd, 1/2 tønne malt kostet 15 Rd og humle 2 Rd. Dessuten ble det brukt mye drikkevarer: 30 potter Rum 97 Rd, 10 potter dansk brennevin 2 Rd, et anker rødvin 190 Rd. Det har nok vært et ordentlig gravøl. Dessuten ble det brukt mye lys og en god del fløte. "Til Trine for opvartning" - 10 Rd, og dessuten 2 piker 4 Rd og Albret Ane 8 Rd, kanskje kokkepiken eller den kanskje den som sydde likklærne?

Hvor mange gjester det har vært i begravelsen, vet vi jo ikke, men Jonas hadde stor familie og mange naboer i Loshavn, og dessuten konas slektninger på Nordhassel. Men uansett, alkoholforbruket må ha vært adskillig større enn ved begravelse i våre dager.


TiLBAKE

Les mer:

 Jonas Jonsen

Jonas' barndomshjem

 Bremerholm

Folketellingen 1801

Reinert

Jonas Jonassen

John Jonassen

INDEX
©  Arthur Danielsen sr

Begravelser

Artikkelen har stått på trykk i Lista Museums årbok 2002