Jonas Jonassen

Kaperkapteinen Jonas Jonassen overtok som skipper på "Veiviseren" i 1810 etter sin fetter Tønnes Jansen. Da hadde han vært nestkommanderende og medeier i skipet siden skuta ble rigget til kaper to år før.

Dermed var Jonas Jonassen (1773-1835) en sentral aktør på de aller fleste av den legendariske kaperskutas erobringer. I årene rundt århundreskiftet seilte han som skipper på skuter som tilhørte Lund-familien i Farsund. På den tiden ble han også gift med sin kusine Maren Jansdatter, og overtok huset til sine svigerforeldre. Svigerfaren var Jan Jonsen - hans farbror.  I 1760-årene bygde Jan Jonsen dette huset, som ble oppført på den tomta hvor Elsa Olsens hus står i dag. Jonassens kone døde allerede i 1805, etter bare fem års ekteskap. Han giftet seg på nytt i 1807 med enken Ane Willumsen Lauland. 

Da var kaperkrigen i gang. Den første krigshøsten var han blant de skipperne som var så uheldig å miste et skip. Skonnerten 'Det gode budskap' ble oppbrakt i engelsk havn. Dette var en skjebne som han måtte dele med flere i krigsårene: I alt 16 skip gikk tapt fra farsundsflåten.

Han sto i spissen for å rigge om loskutteren 'Veiviseren' til kaper da krigen startet, skuta som skulle bli den mest innbringende av alle kaperskuter i hele landet. Jonassen kom til å bli en dristig kaperkaptein, og ble påskjønnet for sin innsats med Dannebrogsorden. Det var spesielt gjenerobringen av kaperen Popham i 1810 som gjorde at han ble innstilt til denne utmerkelsen.

Etter krigen og unionsoppløsningen med Danmark seilte han i mange år som skipper. Han eide gårder både på Nordhassel og i Spind. Han var også medeier i skuta "Søeblomsten". I 1832, etterfulgte han Andreas Urbye fra Eikvåg som losoldermann. Det var bare tre år før han døde - 62 år gammel.

Her stod huset til Jonas Jonassen
Jonas Jonassens barndomshjem

Premierløitnant H. D. B. Seidelin under 18de September 1810 fra Lodshavn:
“Den 17de September, Kl. 2 Emd., stiv Kuling af SO., passerede en engelsk Orlogsbrig Egvaag, 2 Mile fra Land vesterefter. Under Færø saaes tvende smaa Jagter med dansk Flag. Da den agterste Jagt kom den forreste paa Siden, skjød den et skarpt Skud efter denne, tonede engelsk Flag og stod fra Landet. Da det ei var Leilighed for Kanonfartøierne at virke, saa fik Lodshavns-Kaperen med 12 Mands Besætning fra Kanonfartøierne Ordre til at gaa ud. Denne i Henseende til Seilads udmærkede Kaper indhentede snart Jagten, der strax, da Kaperen havde gjort 2 Skud, overgav sig. Den erobrede var den forhenværende norske Kaper Popham med en engelsk Besætning af 1 Master, 2 Mastersmather, 1 Midshipman og 5 Matroser. Føreren paa Lodshavn-Kaperen, hvis udviste gode Konduite var mig bekjendt, ønskede at blive ombord; jeg syntes derfor, det var ubilligt at tage Kommandoen fra ham og sende en Officier istedet. Jeg tager mig den underdanige Frihed at bede Deres Høivelbaarenhed (Marinens Høistbefalende, Admiral L. Fisker) anbefale denne Fører, Jonas Jonassen, for Hans Majestæt, vor naadigste Konge, som da sikkert vil hædre ham, fordi han adskillige Gange ved Mod og Klogskab har reddet Lodshavns-Kaperen fra at blive Prise, har gavnet Landet ved at have gjort endel Priser og endelig nu har bemægtiget sig et fiendtligt armeret Fartøi..” Seidelins rapport er gjengitt i
boken til N. A. Larsen - Fra Krigens Tid (1807-1814) - 1878
Fra første ekteskap hadde han en datter, Ane Severine (1803-1840),  som ble boende i Loshavn. I andre ekteskap fikk han Maren (1808-1842), Oline (f. 1809), Hanne Marie (f. 1811), Jonas (1814-1838) - han omkom på sjøen, Edel Cicilia (f. 1817 - døde som barn), Christiane (f. 1819) og Amalia (f. 1821-1847), som overtok huset.
Les mer om:
   

TiLBAKE
     

Kilde: Arthur Danielsen sr.
Litteratur: Olav Arild Abrahamsen - Farsund Bys historie bind 1
N. A. Larsen - Fra Krigens Tid (1807-1814) - Bidrag til den norske Marines Historie -
Christiania. 1878.