Bremerholm
Arthur Danielsen jr

Huset på Bremerholm sto ferdig oppført i begynnelsen av 1840-årene. Det var en tvist om nabohuset som resulterte i at dette huset ble bygget av litt spesielle materialer.
Annen etasje i nabohuset ble revet og materialene ble brukt til å reise huset, som er satt opp rett ved siden av. Der hadde John Jonassen (1776-1844) og broren Reinert (1779-1840) vokst opp (Reinerts hus). John bodde mesteparten av sitt voksne liv på Holmen. (John Jonassen)

Årsaken til at det ble konflikt ligger sannsynligvis i at brødrene Reinert og John begge ble eiere av barndomshjemmet etter at det ble foretatt skifte i forbindelse med at deres far Jonas Jonsen var død i 1812 . Reinert og hans familie ble boende her, mens John altså bodde på Holmen.

Huset på Bremerholm (matrikkel 23) er bygget av materialer fra huset like ved siden av (matrikkel 22) 

Etter at Reinert døde i 1840, oppsto det en tvist mellom hans enke Else Cathrine (1784-1852) på den ene siden, og svogeren John om delingen av dette huset - som altså endte med at huset på Bremerholm ble bygget.

Historien har i alle år vært en del av den muntlige tradisjonen i Loshavn, men blir bekreftet i en forliksprotokoll fra 1841. Her har John og svigerinnen kommet fram til enighet om delingen av huset. Else Cathrine stilte med sin bror Jonas Tønnessen
(1786-1846) som verge, og forliket ble svært salomonisk. 
(Forliksprotokollen er gjengitt nedenfor)

Johns sønn Jonas Jonassen (f. 1809) flyttet inn med sin familie i det nye huset, som ble bygget som følge av dette forliket. Tomten kalles Bremerholm - uvisst av hvilken grunn - men illustrerer nok i det minste at det var nettopp en holme som hadde sin beliggenhet her før bryggene fylte opp det som måtte ha vært imellom. Navnet er også identisk med en leir for straffanger i København som ble nedlagt som anstalt på 1700-tallet; på Bremerholm i København var det forøvrog også fra gammelt av et skipsverft - uten at vi skal spekulere nærmere i noen mulig sammenheng.

Jonas og familien bodde her fram til 1852. Da flyttet de til Bergen.

John Julius Olsen (1833-1923), som var sønnen til Ole Chr Olsen på Sandøy, kjøpte huset i 1863. Han var skipper da han i 1861 ble gift med Nicolaine Augusta Ulrikke Glad (1835-1907), som for enkelthets skyld ble kalt "Gusta". De hadde en sønn, Oscar Martin (f. 1864), som druknet i langfart. Han ble som førstereisgutt skyllet overbord ved Kap Finisterre i Spania. I årene i mellom 1852 og 1863, er det mulig at huset ble leid ut. Nevøen til Julius, Oluf Olsen (f. 1869), fikk kjøpt huset i 1917 på den betingelse at onkelen skulle få bo der så lenge han levde. Oluf flyttet selv aldri inn der. Han solgte det derimot i 1924 til Martin Jakobsen (1898-1965). Han var gift med Cora Tønnesen. De flyttet senere til Mandal. I dag er det Cora`s nevøer, brødrene Jan og Svein Tønnesen, som eier huset.  

 

Forligsraadet i Farsund 1841, 10. Februar

Lods John Jonassen af Lodshavn mod Enken Else Cathrine Jonassen med Laugværge Jonas Tønnessen i Anledning af opstaaet Uenighed om Eiendomsretten til Halvdelen af det Hus og den Tomt som den indklaagede Enken beboer i Lodshavn. Parterne mødte og indgik med hinanden følgende Forlig: Den indklagede Enken med Laugværge godtoge og erkjendte Klageren John Jonassen som medejer for en Halvpart af hendes fortiden staaende Husebygning med 2de Kakkelovne samt Floer og Søebodbygning i Lodshavn og erklærede sig tilfreds med, at John Jonassen fik disponere over samme saaledes at det og skal staa ham frit for at lade nedrive den ene Halvdel af bemeldte Bygning og gjøre sig den saa nyttig som han selv vil. Dog saaledes at i Tilfælde at Klageren velger Nedriving, skal saadant skje inden Skt. Hans d. Aar efter at Bygningen af uvillig Mænd erstatter Leje og derefter Lodtrækning hvilken af de værende Halvdele han har at eje, og derefter strax at bortføre fra Tomten under en daglig Mulkt af 1 - een Speciedaler. Hvad Tomten angaar forholdt Klageren videre Paastand. Parterne erklærede Sagen dermed afgjort og underskrev Protokollen.


John Jonassen
I holdt Pen
Else Cathrine Jonassen
I holdt Pen
Jonas Tønnessen
Som Laugværge
 
   

Les mer om:

 

 

INDEX
Kilde: Arthur Danielsen sr
Forliksprotokoll, Farsund 1841