Virksomheten på Holmen

Arthur Danielsen jr
 

Tønnes Tobias Olsen overtok på midten av 1800-tallet Holmen sammen med Ole Christian Olsen på Sandøy. Det ble starten på et lite industrieventyr.

P
å Holmen bygde de først ei stor bu. En skotte fikk en leieavtale på åremål, og brukte bua i sin virksomhet med fiskeoppkjøp og eksport.
Fra tidlig i 1860-årene ble det en eventyrlig vekst i eksporten av ferskmakrell fra Norge. Det var på det tidspunktet at det ble bygget et stort ishus der; det hadde tømmervegger med sagflis imellom. Isen ble hentet fra tjern på Lista og fraktet med hest til Lomsesanden, hvor isen ble plukket opp av båter.

Noen engelskmenn kjøpte virksomheten og drev det i en tid da makrelleksporten til England var et svært viktig marked. En annonse i avisen "Lister" sommeren 1884 (til høyre under bildet) tyder på at engelskemennene nok har forsøkt å bli kvitt foretaket noen år før Tønnes Tobias sin sønn, Eilert Olsen, i 1889 fikk tilbake eiendommen og næringsvirksomheten i familiens eie.

Christen Olsen fra Sandøy ble Eilerts partner. De to hadde også drevet rederi sammen i Bergen. I tillegg fikk de også en skipsekspeditør fra Farsund med seg inn i firmaet. Nå utvidet de virksomheten på Holmen; foruten å kjøpe opp laks, makrell og hummer drev de i en del år også med oppkjøp av tareaske. 

Foretaket ble drevet delvis på den tomta hvor Tønnes Olsen og kona Clara (van der Lagen) hadde sitt hus, og delvis var det huset til John Jonassen (1776-1844) som ble bygd ut til industrivirksomheten her. Huseby gård har hele tiden vært grunneiere til tomten på Holmen, og har leid den ut på bygslingskontrakt.

Hus og buer på Holmen ble revet en gang mellom 1912 og 1920.


 
Engelskemennene begynte i 1884 å overlate eksporten av makrell til nordmenn, skriver Olav Arild Abrahamsen i Farsunds historie. Årsaken var at markedet allerede hadde begynt å stagnere. Britiske fiskere gjorde store fangster i egne farvann. Prisene på fersk makrell ble på den måten drevet nedover og gjorde virksomhet, som den på Holmen, etterhvert ulønnsom. Gateselgerne i England som tilbød fisk fra håndkjerrer i arbeiderstrøkene forsvant; i stedet kom små sjapper som solgte stekt fisk eller såkalt "fish and chips". Makrell var ikke en fortrukket fisk til denne type tilberedning. (O. A. Abrahamsen Farsund bys historie)
Holmen
Det øverste bildet viser Holmen slik det ser ut der i dag, mens på de to nederste bildene ser vi Holmehuset, som ble revet en gang mellom 1912 og 1920.
 
Til Kjøbs eller tilleie.
Kan strax faaes som Makrelfiskerie – Handelssted , hele den Ø der ligger ved Lodshavn nær Farsund, med Bolig, Ishus, Pakhus og stor Bryggeplads, og paa hvilken hidtil ”Hull og Norges Fiskerie Co. As ” Fiskehandel med stort Held er drevet.

Nevnte Sted har en hensigtmessig Beliggenhet og passende Lokaler for at drive en betydelig Makreludskibing, hvorfor, den her tilbydes en gunstig Leilighet for Kapitalister og driftige Folk.

Angaaende Pris og nærmere Betingelser, behager man snarest mulig at henvende sig til James Edwards, Ernst Hotell, Christiansand.
Avisen "Lister" 7/6-1884
 
Opprinnelig har det stått to hus på Holmen (matr. 30 og 31). Før 1800-tallet er det uklart hvem som bodde der, men på en av tomtene (matr. 31) er det sannsynlig at Jakob Nilssen (d. 1785) fra Tranevåg i Spind bodde med sin kone Berthe Christophersdtr. Hun ble enke tidlig. De hadde en datter, Cathrine Elisabeth, som var født i 1782. Enken og datteren bodde ikke i Loshavn 1801; da står Tønnes Olsen oppført i det som etter alt å dømme er dette huset på Holmen. Han var blitt enkemann på det tidspunktet, etter som hans første kone, Anna Serina Jansdtr. (1778-1799), var død to år tidligere. I det andre huset (matr. 30) - huset som det finnes bilder av - er John Jonassen den første man med sikkerhet vet har bodd der. Det er ikke usannsynlig at det var han som bygde det.
Tønnes Olsen (1771-1822) bodde i 1801 på Holmen sammen med sin bror Nils og en tjenestepike. Huset hadde han hadde fått av sin far, Ole Tønnessen (fra matr. 29). Et par år senere giftet han seg med den svært unge Klara van der Lagen (1790-1869) fra Eikvåg. Folketellingen 1801
Les mer:

Telefon

 Arbeidslederen

TiLBAKE

INDEX      

© Arthur Danielsen jr

Folkemuseets bilder av Holmehuset:

Kilder: Arthur Danielsen sr.
Historisk billedsamling - Loshavn og Eikvåg - Mappe nr.18
Kåre Rudjord - Listaboka II og  IV
Olav Arild Abrahamsen - Farsund Bys historie bind 2
Avisen "Lister" 7.juni 1884