1900

Av Arthur Danielsen jr.


Det bodde like mange mennesker av begge kjønn i Loshavn i 1900, 136 personer i alt. Fjerdeparten av dem var under 18 år.
Gjennomsnittsalderen var på 35 år, som er noe høyere enn hva den var ved tidligere folketellinger. En slik sammenligning viser også at befolkningen var mer spesialisert enn før: Vi finner oppført tjue forskjellige yrkesbetegnelser blant befolkningen i Loshavn dette året. Her er to landhandlere og en "butikfrøken," såvel som to postansatte og en diakon.

Tjenestepikenes tid i Loshavn var tydeligvis over. Den eneste tjenestepiken som står oppført er Christiane Emilie Andreassen - men hun hadde midlertidig bosted i Brooklyn, USA - og tjenestegjorde altså der. Senere ble hun gift med Frits Ludvig Fredriksen og bosatte seg i Rennesåga med han - i et hus som er plassert like ved hennes eget barndomshjem. 

Fotografi av Loshavn fra begynnelsen av 1900-tallet

Et annet trekk er at det skilles mellom "Lods" og "dampskibslods" - eller styrmann og "dampskibsstyrmand." Samfunnet var blitt mer spesialisert. Sammenliknet med tidligere var det ikke så mange som var loser eller skippere, men snarere flere som virket som ordinært mannskap.

På begynnelsen av 1900-tallet framstod uthavnssamfunnene som samfunn uten fremtiden foran seg, skriver Dag Hundstad i sin hovedoppgave "Sørlandske uthavnssamfunn". En stor del av ungdommene flyttet derfor til byene eller til Amerika. Dampskipsfarten hadde fortrengt seilskipene og med det falt uthavnenes hjørnesteinsressurs bort. Dampskipene hadde ikke bruk for uthavnenes servicefunksjoner. Loshavn var såvisst ikke noe unntak, tilsvarende prosesser gjorde seg gjeldende også her i siste fjerdedel av 1800-tallet.

Yrke Antall Yrke Antall Les mer om:
Fiskere
11
Styrmenn
6
Loser
6
Skipsførere
3
Sjømenn
12
'Håndarbeidslærerinde'
1
Landhandlere
2
Tollere
2
'Postexpeditør'
1

Tjenestepike

1
Landpostbud
1
Stuert
1

Bryggeveier

'Fiskeexportør'
1
Maler
1
Diakon
1
Agent
1

Skatt 1896

   
Dette er en oversikt over noen av de som er oppført med yrke i folketellingen. Husmødre, pensjonister og barn er ikke med her. Under kategorien sjømenn hører båtsmann, youngmann og matroser. Under kategoriene loser, styrmenn og skipsførere - er det ikke foretatt skille om det er seilskute eller dampskip.

Kilde: Folketellingen for Lodshavn  i 1900
Dag Hundstad - Sørlandske uthavnssamfunn - hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen 2004, Farsunds Avis 14. april 1896, hvor skatteligningen for Loshavn er publisert