Et gløtt inn i Loshavn og Eikvåg i året 1807
Arthur Danielsen sr.

 
Det var dette året Norge-Danmark kom med i den krigen som raste i Europa, de såkalte Napoleonskrigene. Årene før hadde vært gode for kyst-Norge.


Handelen mellom landene blomstret og skipsfarten hadde hatt noen gode år. I Farsund led ”Jochumtiden” mot slutten. Jochum Lund og hans familie hadde fått utfolde seg og hadde fått mye nytt i gang i Farsund og omegn. De hadde blant mye annet stiftet ”Det Fahrsundske Fiskerie-Instititut”, i 1804, og de eide en hel del skip som seilte over hele Europa. Jochum selv, født i 1743, døde i 1807.

Jeg har funnet på Riksarkivet en temmelig utførlig skipsliste over skip hjemmehørende i Farsund i 1807. Den er signert 31. desember 1807. Den inneholder skipenes navn, størrelse, byggeår og sted, reder, skipper og antall mannskap på hvert skip. En finner den gjengitt i Birger Dannevigs bok ”Farsund's sjøfarts historie” s. 81, men der er navnene på skipperne utelatt. En kan sammenligne listen med den Olav Arild Abrahamsen har tatt med i Farsund bys historie Bd. 1, side 79. Den er fra 1798.

Listen fra 1807 gir oss et innblikk i en tid da det må ha vært stor virksomhet i de to uthavnene, Loshavn og Eikvåg. Loshavn domineres av barna til de to brødrene, Jan og Jonas Jonsen. De var sønner av Jon Tollisen, som bodde i matr. nr 12, som nå eies av familien Rasmussen fra Bergen. Vi finner svært mange av dem som skippere. Jeg vet ikke hvordan de har lært å lese og skrive, og siden greid å skaffe seg utdannelse til navigatører. Jeg synes det er imponerende.

Skipenes størrelse er angitt i Cl., forkortelse for Commercelester. En Cl. svarer til 2,08 registertonn. I besetningen på skipene inngår skipper, styrmann, matroser og ”Drenger”.

Jan Jonsens barn, nevnt i skipslisten. Jan Jonsen (1733 – 1794) bodde i matr. nr. 18, der Elsa Olsen bor i dag. Han bygget selv huset, og alle hans barn er født der. John Jansen (f. 1762) er eldst. Han er reder og eier av hukkerten ”Providentia”, 22 Cl, 11 år gammel, bygget i Holland. Det er hans yngste bror, Tønnes Jansen (f. 1781) som er skipper på den. Tidligere har John selv ført skuta, men nå har han slått seg i ro i Eikvåg i det store huset han selv har bygget, matr. nr 8, det huset som i dag er midtbygningen i Hald i Mandal. Der driver han som kjøpmann. Litt senere ble han reder for 3 kaperfartøyer.

 
En gammel skipsliste gir et verdifullt gløtt inn i året 1807.


Tønnes er han som ble en berømt kaperkaptein noen år senere. Han ble kalt Sterke-Jansen og ble hedret som ridder av Dannebrog. Han bygget hus i Mellomvika i Eikvåg. ”Providentia” hadde 7 manns besetning og lå i Eikvåg.

Vi finner en av John Jansens sønner som skipper på en brigg. Det er Jakob Kirsebom Jansen (f.1785). Skipet heter ”Idigheden”, 42 ½ Cl., bygget i Sverige. Reder er Jakobs far, John Jansen. Skipet har 10 manns besetning og er dessverre oppbragt i England. Jeg vet ikke når Jakob ble frigitt og kom hjem. Men i 1813 ble han i allefall påmønstret som kaperkaptein på farens kaper ”Den flyvende Fisk”. Da hadde han fått med seg fra England Sally Batt, som ble hans kone. Han bodde i samme hus som sin far.

Huset i midten er Jon Tollisens hus. Hans etterkommere dominerte blant skipperne i fra Loshavn i 1807.

Ellert Jansen (f. 1766) finner vi som skipper på briggen ”Fahrsunds Haab”, 45 Cl., 18 år gammel, reder Jochum Brinchs bo, Skipet har 9 manns besetning og befinner seg i Bourdaux. Ellert bodde i matr. nr.17, et hus han bygget selv. Familien Kool eier det i dag. Han var med i kaperfarten, i allefall som medeier i kaperen ”Veiviseren”. Han omkom ved et skipsforlis på Jæren i 1818.

Jan Jansen (f. 1768) var skipper på hukkerten ”Welkommen”, 39 Cl., 28 år gammel, bygget i England, reder Jochum Brinch Lunds bo, 7 manns besetning. Skuta ligger ved Farsund. Jan bygget huset på matr.nr 6, eies i dag av Gunnar og Mette Brøvig.

Jan hadde ført flere skuter før for Jochum Lund. Han var velhavende, og skaffet eg også en del penger ved parter i kaperfartøyer. Men han døde alt i 1809.

Peder Jansen (f. 1771)
er skipper på briggen ”Wandringsmanden”,64 ½ Cl., 22 år gammel, bygget i England. Reder Søren og Jonas E. Lund, 10 manns besetning, Befinner seg i Mallaga. Han bodde i et hus i Eikvåg som stod like nordvest for broren John Jansens hus. Det er revet. Peders sønn, Jan Jørgen, ble gift med ei Flekkefjordsjente og ble dermed stamfar til Axelsen familien , en driftig kjøpmannsfamilie i Flekkefjord. Her har vi altså 5 brødre som er skipper på hvert sitt skip.

Jonas Jonsens barn. Så skal vi se på Jonas Jonsens barn, nevnt i skipslisten. Jonas (1739 –1812) bodde i matr. nr. 22. Han bygget huset det året han giftet seg, i 1765. Arthur Danielsen bor i huset nå.

Jonas Jonassen (f. 1773) er skipper på skonnerten ”Det gode Budskab”, 40 Cl. , 5 år gammel, bygget i Farsund, eies av Farsund Fiskerie-Institut, Skuta har 10 manns besetning og er ”opbragt til Engeland”. Jonas er nok kommet hjem igjen nokså snart, for ikke lenge etter er han ivrig med som kaperkaptein. Han ble ridder av Dannebrog for sin innsats. Han endte opp som losoldermann i Loshavn. Han bodde i matr, nr.18, der Elsa Olsen bor idag

John Jonassen (f. 1776) er skipper på hukkerten ”Grev Schimmelman”, 20 Cl., 9 år gammel, bygget i Holland, eies av Farsund Fiskerie-Institut.. Skuta har 7 manns besetning og oppholder seg ved Eikvåg. John bodde på Holmen, matr. nr 30.Huset er revet. Også han er kjent fra kapertiden.. Han var bl. a. skipper på kaperen ”Admiral Lutken” og ble etter en spennende kappseilas med en engelskmann tatt til fange og satt i prisonen. Han kom hjem igjen.

Vi finner ikke flere av Jonas Jonsens barn som skippere akkurat i 1807, men kan nevne at Jonas hadde en sønn, Christen Jonassen (f. 1768) og en sønn, Reinert Jonassen (f. 1779) som også var skippere. Christen bygde Buktehuset, matr. n 1 , og Reinert overtok sitt barndomshjem, matr. nr. 22, der Arthur Danielsen nå bor.


For å holde oss til Jon Tollisens etterkommere, kan jeg nevne at Abraham Tønnessen (f. 1782) også hørte til samme familie, idet hans mor ; ene Jonsdatter, gift med Tønnes (Torgie) Pedersen, var datter til Jon Tollisen, og altså søster til Jan og Jonas. Abrahams barndomshjem var altså nr 12, det huset som familien Rasmussen i Bergen eier.

Abraham førte i 1807 sluppen ”Fiskeren”, bygget i Farsund året før, 20 Cl., eiet av Jochum B.Lunds bo. Skuta hadde 6 manns besetning og lå i Farsund. Den ble mye brukt til fiskeri i Nordsjøen . Abraham bygget hus på matr. nr 11 og bodde der. Huset eies i dag av Kirsti Bauer Nilsen. I kapertiden var han aktiv som mannskap på ”Veiviseren”, og senere som reder for kaperen ”Friheden”. Abraham omkom ved forlis i 1829.

Selv om Abrahams to brødre, Tønnes Tønnessen (1773) og Peder Tønnessen ( f. 1775), ikke er nevnt i skipslisten fra 1807, synes jeg at jeg må nevne dem likevel. De var begge skippere og deltok i kaperfarten .Tønnes bygde det store huset på matr. nr 19, det huset som Trygve Sundt eier i dag. Peder overtok sine foreldres hus, matr. nr 12.

Vi finner en Loshavnsmann, Daniel Fredriksen (f. 1776) som skipper på hukkerten ”Hvalfisken”,30 ½ Cl, 13 år gammel, bygget i Holland, eiet av Jochum B. Lunds bo. Skuta har 9 manns besetning og ligger i Farsund . Daniel var sønn til Fredrik Danielsen i matr. nr 21, der Inga Reisvåg bor i dag. Daniel bygget huset på matr. nr.34, som i dag eies av Inger Karin Skarvøy. Daniel var med i kaperfarten, først som mannskap på ”Veiviseren”, senere som fører av kaperen ”Friheden”. Han ble enkemann i 1811 og giftet seg for annen gang med enken Marte Malene Larsdatter som eide Vanseborg, Han flyttet dit, og seilte i mange år etter kaperkrigen som koffardiskipper.

Christen Tobias Olsen (f. 1765) er skipper på hukkerten ”Farsund”. Den er 27 ½ Cl., 25 år gammel, bygget i Holland. Reder er Farsund Fiskerie-Institut. Besetningen er på 8 mann, og skipet ligger i Farsund. Christen Tobias bodde i matr. nr 28 i Loshavn, huset i ”Sundet”, som Elkem eier i dag. Også han deltok i kaperfarten. Han var en tid i 1813 fører av kaperen ”Veiviseren”.

På hukkerten ”Benedicta” finner vi som skipper Christopher Tønnessen (f. 1776) i Eikvåg. Hukkerten ”Benedicta” var på 15 Cl., 15 år gammel, bygget i Holland. Redere var Søren og Jonas E. Lund. Skipet hadde besetning på 6 mann. Det lå i Farsund. Christopher bodde i sitt barndomshjem i matr. nr. 10 i Eikvåg, (huset på Odden), som Harald Henriksen eier i dag. Han var også med i kaperfarten, bl.a. som prisemester på kaperen ”Den flyvende Fisk”. Han var sønn til Christopher Kalleberg, som bodde i samme hus, og som var skipstømmermester på Verven.

Daniel Athlachsen Tomstad ( f. 1765) førte sluppen „Emanuel“ på 13 ½ Cl., 17 år gammel, hjemmehørende i Eikvåg. , hvor eieren var Jonas G. Lund. Besetningen er på 5 mann, og skipet ligger i Eikvåg. Daniel bodde i matr. nr 21 i Eikvåg. I dag eies huset av Han var fra Tomstad, men giftet seg i 1804 med husjomfru hos Jonas Lund i Eikvåg Frederica Cathrine Vestly Wesenberg, og kjøpte samme året huset. Daniel omkom ved en drukningsulykke i 1821, Han var da en velstående mann.

Vi finner altså 12 aktive skippere tilsammen i Loshavn og Eikvåg dette året Sammenligner vi med skipslisten for 1798 finner vi da 6 skippere i Loshavn, og alle er fortsatt skippere i 1807. Det er de 4 eldste Jansenbrødrene (Tønnes var nok for ung), og dessuten Jonas Jonassen og Christen Tobias Olsen. Der er ingen fra Eikvåg i 1798.

Et skip om ikke registrert, antagelig fordi det i 1807 bare ble brukt til losing, er den Søllingske loskutteren ”Veiviseren”. Losene i Loshavn kjøpte den i 1804, så den lå nok i Loshavn i 1807. Året etter ble den utrustet til kaperfartøy, og det var den som hadde Norgesrekord i antall erobrede ”priser”

Vi ser at svært mange av skipene ligger i Farsund og Eikvåg. Det kommer nok til dels av at det var vanlig å ligge i opplag i de verste ismånedene, Men fra høsten 1807 var jo Norge i krig, og det var sikkert ikke verken lett eller trygt å holde skipene i fart. To var jo allerede oppbragt i England.

Med så mange skippere og sikkert mange matroser og andre sjøfolk boende i uthavnene, og i tillegg mange loser, har det nok vært et utpreget maritimt miljø der.


Les mer:        
   
   
 
   

© Arthur Danielsen sr


Artikkelen har stått på trykk i Farsunds Avis 23.12.05