Litt om hva sjøfolkene som deltok i kaperfarten i Loshavn og Eikvåg i årene 1807-1814 drev med i 1820-30-årene.
Arthur Danielsen sr.For å få vite litt om det som står i overskriften, har jeg gått gjennom tollprotokollene for Farsund Tollstasjon i Riksarkivet for årene 1820, 1825, 1830 og 1835 .

Det gir nok ikke noen full oversikt, men man ser i allefall hvilke skip som har anløpet havnen i Farsund, hvor store de er og hvem som fører dem, og som regel også hvor de kommer fra og hva slags last de fører.

Det er klart at mye av skipsfarten har foregått mellom utenlandske havner, men en får inntrykk av at skipperne gjerne ville innom Farsund og også Eikvåg og Loshavn når de fikk høve til det. Jeg har satt skipperne opp i alfabetisk rekkefølge etter fornavnene.

Størrelsen på skipene er oppgitt i kommerselester (kl.). 1 kl svarer til 2,08 registertonn. Målebrevet er som regel utstedt det året skipet ble bygd. 

Abraham Tønnessen (1782-1829), Loshavn
Han bygget og bodde i matr, nr 11, det nåværende Kirsti Bauer Nilssens hus Han deltok i kaperfarten, først som mannskap på ”Veiviseren”, senere som reder for kaperen ”Friheden”.

9.3.1820 er han fører av sluppen ”Sæveland”, 1 ½ kl. Han eier selv skuta. Den er oppmålt 14.1.1818. Han er innom Farsund med 48 tønner sild fra Hidra. 12. mai kommer han med samme skute fra Kristiansand med 60 flasker kornbrennevin og 10 tylfter vragebord.
I 1825, 24.4.har han skaffet seg et større fartøy, som han også eier selv. Det er sluppen ”Lister Sandvold”, målebrev fra 25.8.1819 .Det målte 6 kl.. Han kom fra Altona med bl.a . 120 pakker grønnsåpe Han seilte da for Bøckmann.12.8 1825 kommer han igjen til Farsund, denne gang fra fiskeriet 2000 saltet torsk, som han har fanget. 9.9. samme år er han innom tollboden i Farsund med en stokk som han har tatt opp fra et vrak ved Einersnes. Det samme vraket var han også i befatning med i september 1820. Da var det nylig sunket. Abraham omkom på sjøen 12.3.1829, antagelig utenfor Færøy. Han ble funnet , og begravd i Farsund. Hans yngste sønn, Abraham Severin Tønnessen, senere fyrvokter på Katland, ble født i juni 1829.

Anders Christophersen (1785 – 1833) Eikvåg
Han var en av de mest aktive og kjente kaperkapteinene i distriktet. Han utførte sine bragder som skipper på ”Den veivisende Paquet ”. Han ble ridder av Dannebrog. Men han flyttet til Flekkefjord, hvor han giftet seg og bodde resten av sitt liv. Han fortsatte som koffardikaptein til han døde ved et skipsforlis.

Arian Christensen (1790-1873), Loshavn
Han var månedsløytnant under kaperkrigen, og var en tid sjef på en av kanonjollene. Vi finner ham 26.5.1820 som skipper på sluppen ”Min Fætter”, 6 ½ kl , målebrev 18.2.1813. Han kommer da til Farsund med 104 tønner sild. I 1825, 12.7. kommer han til Farsund som skipper på sluppen ”Veiviseren” på 9 ½ kl etter målebrev av 8.7.1823. Han har vært på fiskeriet og er lastet med 1200 stk saltet torsk. I 1834 ble han losoldermann i Loshavn.

Han bodde i matr.20, Wilhelm Wilhelmsens nåværende hus.

Albret Tønnessen (1780-1822), Loshavn
Han deltok i kaperfarten som mannskap. 20.3.1820 er han skipper på kutteren ”Admiral Lutken”, 12 kl. etter målebrev av 31.5.1815, eid av Gabriel og Ebbe Lund . Hans last er 130 tønner sild. 10. mai samme år kommer han fra Liban(?) med 50 tønner rug, og 12. 8 kommer han fra fiskeriet i Nordsjøen med 2000 fangede og nedsaltede torsk som han ”indehar for sig selv”

21. 8. reiser han til Østersjøen med 100 tønner vårsild og 13.10 kommer han til G. og E. Lund med trelast. Han var bror til Jonas Tønnessen og var født i matr. nr.10, ”Odden” i Eikvåg I Loshavn bodde han antagelig hos broren i matr. nr 6. Han var ugift . Han omkom ved skipsforlis.

Andreas Olsen (1801-1875), Eikvåg
Han kalles Baadfører og har en båt på 2 kl. I 1820 er han tre ganger innom Farsund tollsted, to ganger med vragebord og en gang med 10 tønner salt vårsild fra Egersund. Han bodde i matr. nr.25 .(Severins hus) og ble kalt Andreas Feda

Antoni van der Lagen (1793 –1843), Eikvåg
Han var sønn til hollenderen Antoni van der Lagen og Lisbeth Andersdatter. Han var vel for ung til å ha deltatt i kaperfarten. Den16, 8. 1820 er han innom Farsund som skipper på sluppen ”Egvog”, tilhørende ham selv. Den er på 9 kl. etter målebrev av 24.8.1813. Han er lastet med 950 stk saltet torsk, og samme mengde har han også med seg fra fiskeriet i Nordsjøen 16.8.1825, samme skip. Antoni ble senere los. Men han misbrukte alkohol. Han ble bare 50 år gammel

Han bodde på Stranda i Eikvåg, i et hus som stod omtrent der hvor hytta til Solveig Erland står i dag.

Bernt Johannessen (1793-1849) Loshavn
Han var fra Nesheim på Lista, men bodde i Loshavn etter at han i 1826 giftet seg med Loshavnsjenta Christine Marie Tønnesdatter, datter til kaperkapteinen Tønnes Tønnessen som bygde det nåværende huset til Trygve Sundt, matr.nr 19. Bernt bodde også i dette huset. I september 1820 finner vi ham som skipper på galeasen ”De tvende Brødre”., 14 kl etter målebrev i Bergen 1.7.1816.Det var Jens T. Samuelsen som eide den. Han kom fra Koppervik med 300 tønner saltet sild. 18.11 samme år kommer han med en last kornbrennevin og humle. Han er også innom i november 1825 med en lignende last.

Senere eide han sluppen ”Anna”. Det var den han var skipper på da han lå i Espevær ca 1849, hvor han døde av kolera, etter å ha fått smitten i seg i Hamburg. Sluppen ble taksert til 200 Rd

Carl Adolf Wilhelmsen (ca 1802-1863), Loshavn
Han var jo for ung til å ha deltatt i kaperfarten. Han bodde i nåværende Gryttens hus, matr, nr.36, men bygde siden hus på Sandøy, nåværende Arne Mikalsens. Senere ble han fyrvokter og flyttet fra Loshavn .

6.2.1830 er han skipper på sluppen ”Veiviseren”, 9 ½ kl. etter målebrev av november 1823. Han kommer da inn til Farsund fra fiskeriene med en ladning fersk sild. I mars og april samme år er han innom med 180 og 190 tønner salt sild . 9.9. samme år er han blitt skipper på sluppen ”Solide” på 26 ½ kl. Da kommer han fra Kristiania. Det er Hans P. Bøckmann som eier skipet. Han er skipper på samme skuta også i 1835.

Christopher Tønnessen (1776 – 1847 ), Eikvåg
Han deltok i kaperfarten, bl.a. som første prisemester på John Jahnsens kaper ”Den flyvende Fisk”, Skipper var Jakob Kirsebom Jahnsen.

Den 4.7.1820 finner vi ham som skipper på skonnerten Emanuel , 14 kl. etter målebrev datert 14.2.1810. Eier av skuta var Jonas Jensen Lund i Eikvåg, og jeg er ganske sikker på at den var bygget ved Verven i Eikvåg. 27.6.samme år kommer han fra Riga med bl.a.80 tønner rug. Senere er han innom flere ganger med forskjellig last,, rug, malt, erter. Fra Gøteborg kommer han med stenkull.

I 1825 har han fortsatt samme skute. 22.3 kommer ham fra Nordsjøen med 280 tønner saltet vårsild. Også dette året er han i Gøteborg og i Sønderborg i Danmark. Siste tur i 1825 er 8.12. Da har han en last med stenkull. Han bodde i matr. Nr.10, ”Odden” i Eikvåg, i det nåværende Harald Henriksens hus.

Daniel Fredriksen ( f.1776), Loshavn
Han var i kapertiden skipper på kaperen ”Friheden”, som han utrustet sammen med svogeren , Abraham Tønnesssen. Han flyttet til Vanseborg etter at han giftet seg andre gang, så i 1820 bodde han nok der. Den 26.11.1820 er han skipper på hukkerten ”Fahrsund”, 21 ½ kl., eid av Gabriel og Ebbe Lund.. Da seiler han til London.. 8.8. kommer han til Farsund med 1200 stk saltet torsk til sine redere, og 20.11. seiler han til London med 4000 levende hummer.

I 1825 er han skipper på sluppen ”Søstrene”, 29 ½ kl. etter målebrev av 13.2.1824, samme redere. Han seiler fortsatt i langfart med bl.a. stenkull og torsk. Han bygget og bodde i matr. nr. 34, som i dag eies av Anne Karin Skarvøy

Daniel Aslaksen Tomstad (1765 – 1821), Eikvåg
Han var fra Tomstad på Lista Han bodde I Eikvåg i matr. nr 21, nåværende Per Eivind Tønnessens hus på Stranda. Han hadde i 1804 giftet seg med husjomfru hos Jonas Lund i Eikvåg Frederica Catrine Vestly Weisenberg (1788 – 1860 ), senere kalt madam Tomstad, enda senere madam Lindman Huset kaltes i mange år madam Lindmans hus

Han hadde i mange år ført skip for Jonas Lund i Eikvåg. Den 18.17. 1820 kommer han fra Gøteborg med jakten ”Margrethe Christine” på 20 kl. etter målebrev i Bergen av 4.10. 1810. Han har last med til Jonas J. Lund i Eikvåg, bl.a. 5 tønner gjær og 120 tønner salt. Han døde året etter ved en drukningsulykke.

Jakob Kirsebom Jansen ( 1785 –1846)
Han deltok i kapertiden som skipper på faren ,John Jansens, skip ”Den flyvende Fisk”. Han ble tatt av engelskmennene og giftet seg under fangenskapet med Sally Batt. Den 25.3. 1820 finner vi ham som skipper på briggen ”Veiviseren”, 5 1/2 kl. etter målebrev av 9.12.1819., ”ham selv tilhørende”. Han seiler på Kristiansand og Mandal med salt torsk og sild , salt og trelast. I 1825 solgte han huset sitt i Eikvåg og reiste til København. Siden ble han tollbetjent i Flekkefjord, Rekefjord og til sist i Portør ved Kragerø.

Han bodde i matr. 7-8 i Eikvåg, i ”Krohns hus”. Leiv Tollisen har bygd hytte på halve muren.

John Jonassen (1776 – 1844 ), Loshavn
John deltok i kaperfarten. Han ble tatt av engelskmennene og satt i prisonen .
I 1820, den 9.11 finner vi ham som skipper på sluppen Alfred, eid av Gabriel og Ebbe Lund. Den var nok bygget i Farsund, og var på 15 ½ kl. etter målebrev av 31.5.1815.”hersteds”. Han kom fra Nordsjøen med 700 tønner saltet torsk og hadde brukt opp saltet. Den 21.11. samme år seiler han til London med 3000 levende hummer. Vi finner ham ikke nevnt senere. Jeg tror han ble los kort etter. Han bodde i matr. nr 30, huset på Holmen.

Jonas Jonassen ( 1773 – 1835 ), Loshavn
Han var jo en av de mest berømte og heldige kaperkapteinene, førte bl.a .”Veiviseren”. Han ble ridder av Dannebrog i 1811 etter at han i 1810 hadde tilbakeerobret kaperen ”Popham”. Det er denne bedriften som man forsøker å gjengi i kapernatten i Farsund. I november 1820 finner vi ham som skipper på barkskipet ”Fahrsunds Haab”, 64 ½ kl., eid av Gabriel og Ebbe Lund. Han kom da fra Holland. Jeg har ikke funnet ham innom senere, men vet at han ble los, og at han i begynnelsen av 1830 –årene ble losoldermann.

Han bodde i matr. nr.18, i et hus som stod der Elsa Olsen bor i dag. Hans svigersønn flyttet til Ålesund og tok huset med seg.

Jonas Tønnessen (1786 –1846 ), Loshavn
Han bodde i matr. Nr.6, det nåværende Mette og Gunnar Brøvigs hus på Bakken. Han deltok i kaperfarten som annen prisemester på kaperen ”Den flyvende Fisk”.Den 20.6.1820 finner vi ham som skipper på hukkerten ”Fiskeren” 20 kl. eter målebrev av 11.5.1804, eid av Gabriel og Ebbe Lund. Den er det flere Loshavnere som har vært skipper på. Han kom da i ballast fra London. 31.7 kommer han fra fiskeriet med 45 tønner salt og 2000 saltede torsk Den 1.12. samme år har han overtatt et annet skip av samme eiere, nemlig jakten ”Ørnen”, 18 kl. etter målebrev av 16.6.1811. Da kom han inn med 80 tønner stenkull.

Han fortsetter med stenkull-laster. Den 20.10.1835 kommer han med sluppen ”Solide” fra Altona. Det er samme skip som tidligere ble ført av Carl Adolf Wilhelmsen. Jonas druknet på en reise til Holland.

Nicolai Askelund (Ca 1773 – 1849), Eikvåg
Han var svenske og bodde i Mellomvika , Han deltok i kaperfarten. Bl.a..førte han kaperen ”Lovens Aand” for Ebbe Lund. Den 12.12. 1820 fører han dekksbåten ”Musen” på 2 kl. etter målebrev av 14.5. samme år. Eier var O. P. Moe. Hans last er humle, 230 potter kornbrennevin og 4 tylfter bygningstømmer. 24.2. 1825 er han sammen med John Jonassen og fortoller varer fra et vrak på ”Færøflaanen”. Den 22.3.1830 er han skipper på kutteren ”Egvog” på 9 kl. etter målebrev fra 1823. Han kommer fra Flekkefjord med 160 tønner salt sild. Nicolai ble senere los.

Reinert Jonassen (1779 – 1840 ), Loshavn
Han bodde hele sitt liv i matr. nr 22, nåværende Arthur Danielsens hus. Han var med som mannskap i kaperfarten, etter å ha vært koffardikaptein før krigen. Jeg kan ikke se at han har ført noe skip etter krigen Han ble senere los, og har vel begynt med denne tjenesten kort etter at krigen sluttet.

Samuel Olsen (1749 – 1833), Eikvåg
Han var født på Midtbø i Spangereid og bodde først på ”Olsens Plass” (Arctander Buchs eiendom), men bygget hus på Stranda, matr. nr 39, ”med Jens”. Han førte flere skip for Lund-familien tidlig på 18-hundretallet. Den 19.2.1820 kommer han fra Drammen med sluppen ”Prøven” på 10 ½ kl . etter målebrev av 16.3.1816. 8.3. kommer han fra Flekkefjord med en båt på 2 kl., og 24.11. har han vært i Gøteborg med en last for Jonas Jensen Lund i Eikvåg, fortsatt med ”Prøven”.

I 1825 kommer han fra Gøteborg igjen den 29.4. 8.11. har han vært på fiskeriet i Nordsjøen og hentet 800 stk .saltet torsk. Han har brukt opp saltet. 4.11.kommer han inn med sjøskade med Gabriel og Ebbe Lunds hukkert ”Linden”, 30 kl. etter målebrev av 1811. Han har trelast om bord Dette året er jo Samuel hele 76 år, så det er rimelig at han nå går på land for godt. Som far til bl.a. Ole Christian Olsen på Sandøy er han stamfar til mange senere loshavnere.

Tobias Nielsen (1810 – 1890), Eikvåg
Jeg er ikke sikker på hvor i Eikvåg han bodde. Vi finner ham den 1.8.1820 som skipper på hukkerten ”Grev Schimmelman” 20 kl. etter målebrev av 1814.Dette skipet har tidligere vært ført av John Jonassen. Han har om bord 1900 stk saltet torsk og 4 ½ tønner salt. 18.12.kommer han fra Holland, og 21.12 seiler han til London med 4000 levende hummer.

Tønnes Jansen (1781- 1841 ), Eikvåg
Han var født i Loshavn, men bodde i Mellomvika, Han er jo en av de mest kjente kaperkapteinene i distriktet; en teori går ut på at han senere ble modellen for Constantius Floods romanhelt ”Sterke Jansen”, Også Tønnes Jansen ble ridder av Dannebrog. I 1820, 20.6. finner vi ham som skipper på hukkerten ”Providentia”, 22 kl. etter målebrev av 20.1.1804, eid av hans bror, John Jansen, Da kom han fra London med en last med forskjellige varer for konsul Reinhart i Kristiansand. Den 3.11 kommer han fra Porto med hukkerten ”Velkommen”, 36 ½ kl etter målebrev av 29.4.1818, eid av Gabriel og Ebbe Lund. Han har om bord bl.a. 650 tønner salt og 200 lispund kork. Den 3.11 1825 er han på samme skip og kommer igjen fra Porto med en lignende last.

24.8.1835 kommer han inn fra København med sluppen ”Seileren”, 19 ½ kl. etter målebrev av 2.3.1835, eid av Fried Otto & Søn. Han døde i sitt hus i Mellomvika.

Knud Ellingsen (1779 - ca 1830) Eikvåg
Han var fra Brekkestø, men bodde i Eikvåg, først på Stranda i et hus som stod nær vervekjella, før en kommer til nr 19. I 1811 bygde han hus i Mellomvika. Han var jo en av de mest kjente kaperkapteinene i distriktet og gjorde stor innsats som skipper på ”Den veivisende Paquet”. Han ble ridder av Dannebrog. Jeg har ikke funnet ham som koffardiskipper etter krigen. Antagelig har han flyttet fra Eikvåg kort tid etter at hans kone døde i 1820.

Når det gjelder kaperfartøyet ”Veiviseren”, har jeg funnet i Riksarkivet at den forliste i Skagerak høsten 1814. Det stod i et notat der eierne ble krevd for en restgjeld på den opprinnelige kjøpesummen. Det var ikke anført noen dato for forliset og ingen nærmere opplysninger, så jeg vet ikke noe om hvem som førte den, eller om noen omkom.

Av det ovenstående kan en slutte at de sjøfolkene som deltok i kaperfarten fortsatte sin virksomhet på sjøen. Det må ha vært ganske stor aktivitet i Loshavn og Eikvåg i 1820-30 årene med mange skippere i langfart og en hel del i kystfart Redere var for en stor del fortsatt Lundfamilien, spesielt Gabriel og Ebbe Lund, men etter hvert også Bøckman og Otto-familien. I sildesesongen har de vært opptatt med frakting av sild, dels fersk, mest saltet. Ellers i året har de vært på revet og fisket og saltet torsk, som de dels har ført til Farsund, dels fraktet til andre steder. Hummereksporten har også vært betydelig. Vi ser mange skippere som på forkjellige fartøyer fører levende hummer til Holland og England.


 

LES MER:

Artikkelen har stått på trykk i årbok for Lista Museum 2004